Спортен клуб "Параспорт"

arts_blue_line
спорт за деца с увреждания > Спортни клубове > Бургас
представяне grey_line

Спортен клуб „Параспорте юридическо лице с нестопанска цел с обществено полезна дейност и е член на „Параолимпийската асоциация“

Мисия

Насърчава социалната отговорност в българското общество по отношение на децата, младежите и възрастните хора с увреждания издравословни проблеми.

Стратегия

Стимулира сътрудничеството между гражданското общество, бизнеса, националните и местни власти с цел подобряване качеството на живот, интеграцията, социализацията и възможностите за развитие на хората с увреждания в Република България.

Цели

1. Да съдейства за популяризиране на физическото възпитание и спорта сред хората с увреждания

2.Да съдейства за утвърждаването на спортните занимания, като важен фактор за здравословното физическо и интелектуално развитие на хората с увреждания

3.Да съдейства за подобряване на функционалните възможности, физическо развитие и дееспособността на хората със здравословни проблеми и инвалидности

4.Да съдейства за социалната и спортна рехабилитация, интеграция и личностна реализация на хората с увреждания

5.Да съдейства за изграждането и утвърждаването на отношение, социална компетентност и нов тип култура на гражданското общество към проблемите на хората с увреждания

Адаптираната физическа активност е част от физическата културна дейност в съвременния свят. Тя използва разнообразни физически упражнения и спортове като средства за образование, възпитание, усъвършенстване и пълноценен живот.

Целта и е да осигури възможност за социално общуване, на всяка личност през целия й живот, чрез физическа активност като превантивна мярка срещу задълбочаване и усложняване на заболяванията им. Тя се използва като средство за: лечение, рекреация, спорт, социална рехабилитация или изява.

Адаптираните занимания в Младежки културен център са:

- плуване ( водна рехабилитация )

- гимнастика ( адаптирана според заболяванията )

Заниманията са под ръководството на Веселина Станкова – завършила магистрърска програма Адаптирана физическа активност и спорт в Национална Спортна Академия “ Васил Левски“ и със сертификати:

- за лица с ментални увреждания – Спешъл Олимпикс

- футзал – за лица с нарушено зрение / Международната Спортна Асоциация на спортистите с нарушено зрение /

- корфбол – / Международната федерация по корфбол /

Проект – 2011 г.

Индивидуални и групови занимания с адаптирани с адаптирани аква спортове и обучение по адаптирано (модифицирано) плуване на хора с увреждания със специалист във водата“

Спортният ни клуб спечели проект „Индивидуални и групови занимания с адаптирани с адаптирани аква спортове и обучение по адаптирано (модифицирано) плуване на хора с увреждания със специалист във водата“ за 2011 г. по програмата на МФВС „Спорт за хора с увреждания и деца в риск” в направление: Начално обучение (индивидуални и групови занимания) за хора с увреждания.

Основната цел на проекта е: Разпространяване на адаптираните аква спортове и модифицирано плуване сред хората с увреждания, тяхното интегриране и социализиране в обществото, подържане на остатъчната им жизненост и дееспособност и създаване на предпоставки за последващи системни занимания, високо спортно майсторство и реализация във живота.

Програмата на Министерството на физическото възпитание и спорта е разработена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в република България 2010-2020г. В нея основен приоритет е “Физическо възпитание и спорт за лица с трайни увреждания и в неравностойно социално положение”.

В проекта ни основен партньор е Община Бургас, която предоставя безвъзмездно спортното съоръжение (плувен басейн – Плувен комплекс „Флора“) и 10 броя хидрорайдери за аква спининг. Участниците в проекта са над 60 лица различни видове увреждания и възраст, които ще получат двигателни познания по модифицирано (адаптирано) плуване и аква спининг. Обучението се извършва от специалист по адаптирана физическа активност и спорт, треньор и инструктор по плуване.


 

Други Спортни клубове в Бургас

 
СКИ "ДЕЛФИН И"

От учредяването си, 1997 година до сега, клубът взима участие в различни спортни състезания ...още

© 2023 Kids Dreams Ltd. Всички права запазени.

design DO      development TaraSoft