Сдружение "ДЕТЕ И ПРОСТРАНСТВО"

arts_blue_line
спорт за деца с увреждания > Неправителствени организации > София
представяне grey_line

Сдружение "ДЕТЕ И ПРОСТРАНСТВО" е създадено на 25.10.2004 като резултат от работата на изследователската интердисциплинарна лаборатория, възникнала в рамките на френско-българския обучителен проект “Да растеш без родители”. Този проект обхвана периода 1998 – 2004 г. с подкрепата на “Лекари на света”, Бордо, Франция, Фондация “Развитие на детето и семейството”, България, професионалната организация Интердисциплинарен център за детето, Бордо, и с подкрепата на Френския Институт в София.

Реализиране на този широкомащабен обучителен проект се осъществи във връзка с започналата през 1997 г. структурна реформа на Министерство на здравеопазването с цел преобразуване на бившите домове “Майка и дете” и промяна на изцяло мединският модел на полагане на грижи за децата, настанени в институцията.

Проектът “Да растеш без родители” беше осъществен в течение на 6 учебни години /октомври 1998 г. – юни 2004 г./ като обхвана мултидисциплинарни екипи от всички 32 дома за медико-социални грижи в страната и социални работници от 15 отдела за закрила на детето.

С приключване на проекта възникна необходимостта от подкрепа на изградената в неговите рамки мрежа от специалисти от различни институции и различни професии, които имат натрупан опит в работата с деца в риск и техните семейства. Необходими бяха и нови пътища и форми на приложение в практиката на наученото в областта на психичното здраве в кърмаческа и ранна възраст, превенция на изоставянето и реинтеграция в семейна среда, психологичните аспекти на осиновяването, клинично наблюдение и други методи на работа, индивидуализиращи институционалната грижа, работа в екип и обсъждане на случаи; работа с родители.

През 2005 г. стартира проекта "Детето и неговите симптоми", който продължи до юни 2009 г. с участието на психоаналитици от  Интердисциплинарен център за детето Бордо, Франция, с подкрепата на "Лекари на света", Бордо, Франция, Фондация АССА, Фондация Комунитас и съдествието на Агенция за социално подпомагане и на Френски културен институт. Всяка година се провеждаха по шест обучителни модула, на които присъстваха специалисти от цялата страна, работещи в домове за деца с увреждания, в дневни центрове за деца с увреждания, ресурсни центрове, социални работници от отделите за закрила на детето. На срещите се представяха случаи на деца с някаква форма на страдание и проблемно поведение.

Стартира продължаването на програмата "Детето и неговите симптоми" с участието на психолози, психиатри и психоаналитици от Медико-педагогически институт за деца с проблеми в душевното здраве Куртил, Белгия. Програмата се осъществява с подкрепата на Интердисциплинарен център за детето Бордо, Франция и е с продължителност две години.

Основните дейности на Сдружение “Дете и Пространство” са:


  • Развитие и подкрепа на интердисциплинарния подход и междуинституционалното сътрудничество в областта на работата с деца;
  • Организиране и провеждане на тематични обучения, конференции и семинари и разработване и разпространение на информационни и методически материали;
  • Развитие на услугите за подкрепа, консултиране, социална интеграция на деца в риск и деца със специфични потребности;
  • Повишаване професионалните умения на специалистите и качеството на грижа;
  • Разработване и реализиране на програми за професионално обучение на специалистите в областта на грижа за децата;
  • Предоставяне на индивидуални и групови супервизии на екипи от специализирани институции и центрове;
  • Разработване и реализиране на програми за родителски умения;
  • Разработване и реализиране на програми и услуги за деца в риск, със специфични потребности и техните семейства
  • Разработване и реализиране на програми и услуги за ранна интервенция и намаляване на риска от изоставяне, превенция на насилието спрямо и между деца, превенция на социалното изключване;
  • Подкрепа на реформата в областта на грижите за деца в България.

Други Неправителствени организации в София

 
Сдружение "Мечти и отбори България"

Сдружение „Мечти и отбори България“ е младежка, неправителствена организация ...още

 
Център за терапия и социална интеграция към МБАЛ "Здравето"

ЦЕНТЪР ЗА ТЕРАПИЯ И СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ КЪМ МБАЛ ...още

 
Сдружение Зелен път

Сдружение „Зелен път” е неправителствена организация с нестопанска цел в обществена ...още

 
Спортен клуб "Интегра"

Спортен клуб "ИНТЕГРА" е българска неправителствена организация, занимаваща се със спорт, ...още

 
Фондация "Спорт без граници"

Фондация "Спорт без граници" е независима в своите действия от политически пристрастия и не ...още

© 2023 Kids Dreams Ltd. Всички права запазени.

design DO      development TaraSoft