Международна школа "ЕДЮКО БЪЛГАРИЯ"

arts_blue_line
спорт за деца с увреждания > Неправителствени организации > София
представяне grey_line

Програма "Деца в риск"

Една от най–важните стъпки, които всяко дете трябва да направи в периода на своето израстване, е да постигне онова чувство за собствена идентичност, вътрешна убеденост и сигурност в своята значимост и ценност, която да му даде възможността, когато излезе от средата, в която е израснало, да води пълноценен и самостоятелен живот. В процеса на своето съзряване голяма част от децата в България, поради различни икономически, социални, културни или здравословни причини, не виждат перспектива за лично израстване и себереализация. Често емоционално травмирани, изолирани и отбягвани, децата от рискови групи имат нищожно малък шанс или изобщо нямат такъв за равен старт в живота. Осъзнавайки това, тези деца развиват чувство за малоценност или ярост към заобикалящата ги среда. Такива деца са обект на неразбиране и системни нападки от страна на своите връстници и преобладаващата част от обществото ни. Те живеят с мисълта че са “никому ненужни” и трябва сами да се борят ежедневно за своето оцеляване. Безпомощни в повечето случаи да се справят със своето житейско положение, тези деца често попадат в среди, които подлагат на опасност не само тяхното емоционално развитие, а и живота им. Липсата на достатъчно финансови средства не позволява разработване и осъществяване на специализирани и адаптирани програми за социална и здравна превенция, рехабилитация и интеграция на децата с тежки житейски проблеми. По същата причина не е възможно и включването на тези деца в извънучилищни форми, осигуряващи възможности за пълноценен контакт с природата като алтернатива на познатата среда на ежедневието.

Що се отнася до обществената нагласа – и възрастните и децата се чувстват по-удобно, когато заобикалят децата в риск. За част от тези деца се приема, че те сами са виновни за съдбата си. А за болните се предпочита да не се мисли – повечето хора само се молят да не ги застигне и тях такава съдба. Забравя се, че всяко човешко същество се нуждае от поглед, дума, признание, помощ и в крайна сметка закрила, за да бъде пълноценен член на обществото.

За децата от уязвими групи известният писател Чарлз Дикенс споделя: “В своите малки светове, в които съществуват...няма нищо друго, което е възприемано така точно и усещано така точно, както несправедливостта”.

Имайки предвид всички тези обстоятелства, Едюко България прие за свой морален дълг да подпомага деца от рискови групи в техния нелек път на развитие и живот. В тази връзка през 1996 година бе разработена и стартира Програмата на Едюко България “Деца в риск”. До момента са реализирани множество проекти и специализирани курсове сред природата по тази програма. В нея участват деца в неравностойно социално положение - с хронични заболявания; живеещи в институции; без родители; с проблеми на душевното здраве /емоционални и поведенчески проблеми/.

Основна цел на Програмата е преодоляване на изолацията и социална интеграция в обществото на деца от уязвими групи. Намаляване на риска от отпадане от училище на тези деца и попадането им в среди, свързани с насилие, употреба на наркотици, тежки форми на детски труд, детска престъпност и други неформални групи с деструктивно влияние.

Други Неправителствени организации в София

 
Сдружение "Мечти и отбори България"

Сдружение „Мечти и отбори България“ е младежка, неправителствена организация ...още

 
Център за терапия и социална интеграция към МБАЛ "Здравето"

ЦЕНТЪР ЗА ТЕРАПИЯ И СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ КЪМ МБАЛ ...още

 
Сдружение Зелен път

Сдружение „Зелен път” е неправителствена организация с нестопанска цел в обществена ...още

 
Спортен клуб "Интегра"

Спортен клуб "ИНТЕГРА" е българска неправителствена организация, занимаваща се със спорт, ...още

 
Фондация "Спорт без граници"

Фондация "Спорт без граници" е независима в своите действия от политически пристрастия и не ...още

© 2023 Kids Dreams Ltd. Всички права запазени.

design DO      development TaraSoft